Sigurime dhe Shërbime FinanciareAlbsig03

Rreth Albsig sh.a


ALBSIG sh.a është një institucion financiar që operon në fushën e shërbimeve të sigurimit të jetës dhe jojetës.

Rreth Albsig Invest sh.a


ALBSIG INVEST sh.a. është themeluar në vitin 2019 dhe operon si Shoqëri Menaxhuese e Fondeve të Pensionit dhe Fondeve të Investimeve Kolektive. Albsig Invest menaxhon Fondin e Pensionit Vullnetar Albsig dhe Fondin e Investimeve Standard Albsig.

Albsig Jete sh.a


Kompania ALBSIG Jete sh.a është themeluar në vitin 2019 dhe ofron produkte të sigurimit të jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sigurimi i Jetës, Aksidenteve dhe Shëndetit garanton mbulim për trajtimin mjekësor si nga sëmundjet ashtu edhe nga aksidentet, duke ofruar edhe përfitime në rast të paaftësisë ose humbjes së jetës.